Regulamin serwisu

REGULAMIN

Świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu „Biuro Tłumaczeń Koliber”

§1. Definicje

Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez użytkownika niezalogowanego, służący do uzyskania bezpłatnej wyceny

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 459).

Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika w ramach Serwisów. Użytkownik może wykorzystywać Konto do zarządzania Usługami.

Konto niepotwierdzone – konto techniczne utworzone po otrzymaniu przez Usługodawcę prawidłowo wypełnionego Formularza lub dokonaniu uwierzytelnienia i zaakceptowaniu postanowień Regulaminu. Usługodawca utrzymuje Konto niepotwierdzone do czasu sporządzenia i wysłania wyceny na wskazany adres użytkownika w każdym jednak przypadku nie dłużej niż przez okres 60 dni.

Profil – funkcjonalność Konta pozwalająca Użytkownikowi na gromadzenie wybranych informacji,

Regulamin – niniejszy Regulamin.

Serwisy lub Serwis – serwisy internetowe należące do Usługodawcy, w ramach których Usługodawca świadczy Usługi. Serwisy umieszczone są pod następującymi adresami:  https://koliber.expert/

Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników i Użytkowników niezalogowanych w oparciu o Regulamin.

Usługodawca – Biuro Tłumaczeń Koliber  https://koliber.expert/

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 880).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219).

Ustawienia (Prywatność) – funkcjonalność Konta pozwalająca Użytkownikowi korzystającemu z wybranych Usług na odpowiednie zarządzanie tymi Usługami, w tym na
samodzielne modyfikowanie ich zakresu oraz na wybór preferencji odnośnie ochrony jego prywatności.

Utwory – utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które będą publikowane przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisów lub wybranych Usług.

Uwierzytelnienie – zewnętrzna usługa uwierzytelniająca (np. Facebook Connect), umożliwiająca uwierzytelnienie Użytkownika w sposób automatyczny lub w sposób manualny poprzez przesłanie danych koniecznych do uzyskania „darmowej wyceny” i nawiązania umowy o świadczenie usług tłumaczeniowych.

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada Konto i korzysta z Usług świadczonych w ramach Serwisów.

Użytkownik niezalogowany – pełnoletnia osoba fizyczna, korzystająca z Usług oferowanych przez Serwisy, które nie wymagają założenia Konta.

Wizerunek – wizerunek, imię, nazwisko i cześć Użytkownika w rozumieniu art. 23 Kodeksu Cywilnego.

§2. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa:
  • prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego, związane ze świadczeniem Usług,
  • zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług,
 2. Usługodawca udostępnia nieodpłatnie w Serwisach Użytkownikowi Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług.
 3. Użytkownik po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i zaakceptowaniu regulaminu są związani postanowieniami Regulaminu, które zostały udostępnione w sposób opisany powyżej.
 4. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień

§3. Zawarcie Umowy

  1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Użytkownikiem z chwilą skorzystania przez niego z dowolnych Usług oferowanych w ramach Serwisu internetowego Biuro Tłumaczeń Koliber które nie wymagają założenia Konta.
  2. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Użytkownikiem z chwilą prawidłowego wypełnienia przez niego Formularza rejestracyjnego albo dokonania Uwierzytelnienia oraz zaakceptowania Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru.
  3. Prawidłowe wypełnienie Formularza rejestracyjnego polega na podaniu:
   • Imienia i Nazwiska
   • Firmy,
   • loginu (adresu poczty elektronicznej),
   • numeru telefonu.
  4. Zamiast wypełniania Formularza rejestracyjnego Użytkownik może dokonać Uwierzytelnienia, za pośrednictwem poczty elektronicznej, sporządzenia zapytania na bezpośredni adres mailowy Biura Tłumaczeń Koliber, wraz z podaniem danych, o których mowa w ust. 3. Dokonanie w sposób opisany w zdaniu pierwszym uwierzytelnienia, jest jednoznaczne z akceptacją obowiązującego regulaminu Biura Tłumaczeń Koliber, które wraz z klauzulami i polityką prywatności zostaje przesłany Użytkownikowi przez Usługodawcę w wiadomości zwrotnej.
  5. Użytkownik wypełniając i wysyłając Formularz rejestracyjny albo dokonując Uwierzytelnienia oświadcza, że:
   • podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
   • jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usług
   • Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego lub dokonanym Uwierzytelnieniu, Usługodawca tworzy Konto niepotwierdzone o nazwie odpowiadającej podanemu przez Użytkownika adresowi poczty elektronicznej.
   • Na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wysyłany jest mail potwierdzający złożenie zapytania „bezpłatnej wyceny”.
  6. Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Adres ten jest podawany bezpośrednio w Formularzu rejestracyjnym lub uzyskiwany przez Usługodawcę w przypadku dokonania przez Użytkownika Uwierzytelnienia.
  7. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim Koncie.
  8. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Użytkownikiem, stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem związanej ze świadczeniem Usług.
  9. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
  10. W rozsądnym czasie po zawarciu umowy, jednak przed rozpoczęciem świadczenia Usług, Usługodawca przekazuje Użytkownikowi potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku.

  §4. Warunki świadczenia usług przez usługodawcę

  1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Użytkownik i Usługodawca są następujące:
   • połączenie z siecią Internet,
   • przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML.
   • Przeglądarka powinna akceptować pliki cookies.
   • W przypadku Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych, warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie aplikacji mobilnej w pamięci tego urządzenia lub poprawne zainstalowanie przeglądarki internetowej.
  2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom oraz Użytkownikom niezalogowanym przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
  3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług wybranych przez Użytkownika niezwłocznie, z zastrzeżeniami wymienionymi poniżej:
   • Biuro Tłumaczeń Koliber dokonuje wyceny w godzinach od 9:00 0 18:00
   • Warunkiem sporządzenia wyceny jest wypełnienie poprawnie formularza oraz zaakceptowaniu regulamin, jak i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu zamówienia.
   • Zamówienie sporządzenia „bezpłatnej wyceny” w godzinach wskazanych w ust.3 pkt a, zostanie sporządzone w czasie nie krótszym niż 1 godzina.
   • Zamówienie sporządzenia „bezpłatnej wyceny” po godzinach wskazanych w ust. 3 pkt a zostanie sporządzone do godziny 9 dnia następnego.
  4. Jeżeli zawarcie umowy o świadczenie Usług z Użytkownikiem niezalogowanym nastąpiło w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego dnia roboczego, następującego po dniu ustawowo wolnym od pracy.

  §5. Prawa i Obowiązku Usługodawcy, użytkownika i użytkownika niezalogowanego

   1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
   2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
    • przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisów,
    • wysyłania komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług
    • odmowy świadczenia Usług jeżeli Użytkownik narusza warunki Regulaminu, w tym nie dokonał poprawnego wypełnienia formularza
    • dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisów poprzez zmianę Regulaminu.
   3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Użytkownika w terminie 14 dni od dnia sporządzenia oraz przesłania na wskazany adres mailowy lub też telefoniczny „bezpłatnej wyceny” oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisem, z tytułu których Użytkownikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.
   4. W przypadku wystąpienia awarii lub innych zakłóceń w funkcjonowaniu systemów Usługodawcy, uniemożliwiających korzystanie z określonych Usług, funkcjonalności lub ustawień, Usługodawca podejmuje niezwłocznie wszelkie działania zmierzające do naprawienia takiej awarii lub zakłócenia.
   5. Użytkownik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Utworów.
   6. Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie licencji na czas realizacji Usług, zezwalającej na korzystanie z Utworów na następujących polach eksploatacji, obejmujących w szczególności:
    • wytwarzanie, zwielokrotnianie, wyświetlanie, wprowadzenie do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych.
   7. Użytkownik korzystając z Usług zobowiązani są do powstrzymania się od:
    • podawania nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji oraz danych osobowych,
    • publikacji lub przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
    • wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,
    • kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnianych w Serwisach, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,
    • podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisów oraz korzystania z Serwisów w sposób uciążliwy dla Usługodawcy lub innych Użytkowników,
    • wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
   8. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania Usługodawcy o znanych im przypadkach naruszania Regulaminu oraz o bezprawnym charakterze danych, informacji lub działań podejmowanych za pośrednictwem Serwisów.
   9. Usługodawca po otrzymaniu takiego zawiadomienia podejmie przewidziane prawem działania, w tym niezwłocznie uniemożliwi dostęp do określonych danych, informacji lub działań.

   §6. Warunki Płatności

    1. Usługi świadczone są przez Usługodawcę w ramach „bezpłatnej wyceny” nieodpłatnie.
    2. Usługodawca ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę Użytkownika na każdą ewentualną płatność wykraczającą poza postanowienia 5 ust.1 powyżej (tzw. dodatkowa płatność) najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się umową o świadczenie takiej Usługi, po uzyskaniu „bezpłatnej wyceny”.
    3. Usługodawca po uzyskaniu oświadczenia użytkownika co do wyrażenia oświadczenia woli zmierzającego do związania się umową o świadczenie usług tłumaczeniowych, po uzyskaniu „bezpłatnej wyceny”, przesyła za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przedkłada w siedzibie usługodawcy, umowę w formie pisemnej o oświadczenie usług tłumaczeniowych (dalej zwaną: umową), określającej szczegółowe zobowiązania stron w zakresie świadczenia usług tłumaczeniowych.

    §7. Odpowiedzialność

    1. Usługodawca oraz Użytkownik zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu oraz umowy, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które nie ponoszą odpowiedzialności, w szczególności na skutek działania siły wyższej.
    2. Szczegółowe prawa i obowiązki w tym zakresie określa umowa oświadczenie usług tłumaczeniowych
    3. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych wykorzystywanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisów i uniemożliwił dostęp do takich danych lub informacji, nie ponosi względem nich odpowiedzialności za powstałą szkodę.
    4. Usługodawca nie ponosi, wobec Użytkownika naruszającego Regulamin, odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia im Usług, w tym na skutek nie dokonania „bezpłatnej wyceny” albo innych szczególnych względów.
    5. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
     • jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa
     • treści udostępniane przez Użytkownika w wyniku korzystania z Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
     • informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone w Serwisach lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkownika,
     • utratę przez Użytkownika danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich), w tym zawinionymi przez Użytkownika,
     • szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.),
     • podania przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji,
     • nieprzestrzeganie przez Użytkownika postanowień Regulaminu

    §8. Ochrona Danych Osobowych

    1. Każdy Użytkownik ma prawo do ochrony jego prywatności przez Usługodawcę.
    2. Zasady dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies oraz Klauzula Informacyjna, stanowiące integralną część niniejszego Regulaminu.

    §9. Postępowanie Reklamacyjne

    1. Użytkownik mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
    2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
    3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
     • oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej),
     • adres Serwisu, którego reklamacja dotyczy,
     • przedmiot reklamacji,
     • okoliczności uzasadniające reklamację.
    4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane przez Usługodawcę.
    5. Reklamację (z dopiskiem „Reklamacja”) należy składać:
     • na adres mailowy Usługodawcy:
     • za pośrednictwem dostępnego w Serwisach formularza, lub
     • na adres poczty elektronicznej:biuro@koliber.expert
    6. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 30 dni od ich otrzymania od Użytkownika.
    7. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w reklamacji zgodnie z ust. 3 powyżej bądź też telefonicznie.
    8. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

     §10. Kontakt z Usługodawcą

    1. Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą we wszelkich sprawach związanych z korzystaniem z Serwisów:
     • pisemnie na adres mailowy Usługodawcy:biuro@koliber.expert lub
     • telefonicznie pod numerem telefonu: (+ 48) 513 411 551; 507 568 788.
    2. Opłata dla Użytkownika z numerami telefonów wskazanymi w ust. 1 powyżej nie jest wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik.

     §11. Rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy

      1. Umowa o świadczenie Usług może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.
      2. W dowolnym momencie Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez:
       • W przypadku Użytkownika, składającego zamówienie na „bezpłatną wycenę” – poprzez złożenie oświadczenia woli o rezygnacji ze świadczenia usług w ramach „darmowej wyceny”,
       • W przypadku Użytkownika, który po „darmowej wycenie” złożył oświadczenie woli, w zakresie świadczenia usług tłumaczeniowych, a następstwie, na podstawie którego doszło do zawarcia umowy – poprzez złożenie oświadczenia woli na warunkach i w formie wskazanej w umowie o świadczenie usług tłumaczeniowych.
      3. Użytkownik może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usług odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu, chyba że usługa już została zrealizowana albo czynności zmierzające do jej realizacji rozpoczęte, w takim wypadku odstąpienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie jest możliwe na zasadzie przewidzianej w niniejszym regulaminie, bez uprzedniego uregulowania, już rozpoczętej usługi oraz nakładów i kosztów niezbędnych do jej realizacji, które poniósł usługodawca
      4. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pisemnie na adres mailowy Usługodawcy: biuro@koliber.expert
      5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług można również złożyć przy wykorzystaniuformularza, jeżeli jest dostępny na stronie.
      6. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym w następujących przypadkach:
       • naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,
       • powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa użytkownika w tym adres mailowy oraz treść wiadomości zawierająca bliżej niezidentyfikowane linki zewnętrzne budzi uzasadnione przypuszczenie co do możliwość wyłudzenia danych osobowych za pośrednictwem linku odsyłającego w zakresie zasad „bezpieczeństwa w sieci”.
       • umieszczania w Serwisie przez Użytkownika treści nieprawdziwych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
       • wykorzystywania przez Użytkownika Usług niezgodnie ze ich przeznaczeniem,
       • usunięcia przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej, który był użyty do wypełnienie formularza,
       • otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług.
      7. O rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług Usługodawca poinformuje Użytkownika (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od dnia rozwiązania.
      8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po uprzedniej odmowie.

      12. Postanowienia Końcowe

      1. Regulamin obowiązuje bezterminowo. Usługodawca może w każdym czasie z ważnych przyczyn, w tym wskazanych w §11 ust. 4 Regulaminu, zakończyć świadczenie Usług za pośrednictwem Serwisów, przesyłając o tym informację za pośrednictwem poczty elektronicznej.
      2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z niżej wskazanych, ważnych przyczyn
       • jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
       • realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji
       • zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Serwisów, w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z Regulaminem,
       • wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Serwisów oraz którejkolwiek z Usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Usługodawcy.
      3. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres udostępniony przez Użytkownika lub poprzez przekazanie jasnej i wyraźnej informacji na stronach Serwisu, w obu przypadkach, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
      4. Zmiany wchodzą w życie w dacie wskazanej w informacji, o której mowa w 3
      5. Użytkownikowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną zgodnie z §11 ust. 2 Regulaminu.
      6. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu.
      7. Wszelkie spory związane ze świadczeniem Usług zgodnie z Regulaminem będzie rozstrzygał polski sąd powszechny, właściwy miejscowo dla usługodawcy.
      8. Niezależnie od postanowień Regulaminu istnieje możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
      9. Właściwe procedury w tym zakresie dostępne sąin. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz na stroniewww.uokik.gov.pl.

      W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie i umowie o świadczeniu usług tłumaczeniowych zastosowanie mają przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

      Zapraszamy do kontaktu

      Jeśli potrzebują Państwo tłumaczenia a cenią sobie profesjonalizm, szybkość i wygodę, jesteśmy do Państwa dyspozycji przez 7 dni w tygodniu. Szanujemy Państwa czas, dlatego też wszystkie zlecenia tłumaczeń wykonujemy w możliwie jak najkrótszym czasie.