Regulamin serwisu

Regulamin

I. Wstęp

Skorzystanie z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu jest równoznaczne z tym, że Użytkownik:

Zapoznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia.

Zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Regulaminem.

Zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie podanym w Regulaminie i Polityce Prywatności.

 

II. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne;

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

III. Definicje

Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu www.koliber.expert funkcjonującego pod adresem www.koliber.expert prowadzonym przez Koliber Biuro Tłumaczeń Elwira Deja z siedzibą w Gdyni.

Określenia użyte w regulaminie mają następujące znaczenie:

Koliber Biuro Tłumaczeń Elwira Deja z siedzibą w Gdyni, ul. Zygmunta Augusta 11A lokal 503, 81-359 Gdynia, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6612196664, REGON: 221711135, który jest właścicielem serwisu www.koliber.expert oraz podmiotem świadczącym usługę drogą elektroniczną – zwany dalej Firmą.

Adres e-mail – adres poczty elektronicznej, do którego jedynie Użytkownik posiada dostęp, podany przez niego w celu dokonania Wyceny tłumaczenia.

Awaria – oznacza stan Usługi, który uniemożliwia Użytkownikowi korzystanie z Usługi, ze względu na przerwę w świadczeniu Usługi bądź jej zawieszenie ze względów, które nie leżą po stronie Firmy lub są wynikiem działania siły wyższej.

Polityka Prywatności – dokument określający zasady udostępniania Firmie i przetwarzania przez Firmę danych osobowych i innych informacji o Użytkownikach.

Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu dostępny pod adresem:

https://koliber.expert/regulamin

Serwis – strona internetowa www.koliber.expert, za pośrednictwem której świadczone są Usługi.

Strony – Firma i Użytkownik.

Tekst – tekst (w dowolnej formie i formacie) przesłany przez Użytkownika Firmie za pośrednictwem formularza w Serwisie w celu dokonania Wyceny.

Usługi – nieodpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną przez Firmę na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Serwisu, takie jak: Wycena – usługa polegająca na określeniu przez Firmę szacowanego wynagrodzenia za przetłumaczenie Tekstu,

 

IV. Postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu.

Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych, a także elementy graficzne Serwisu, które zostały udostępnione Użytkownikom przez Firmę podlegają ochronie prawnej.

Ze względu na fakt, że usługi oferowane za pośrednictwem Serwisu są nieodpłatne, nie podlegają one przepisom ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 10) tej ustawy.

 

V. Zakres i warunki korzystania z Serwisu

Firma zobowiązuje się do świadczenia Usług w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczonymi Usługami, Firma podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług.

Firma zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu w dowolnym czasie, w szczególności poprzez wprowadzanie nowych funkcji i udogodnień dla Użytkowników lub w zakresie w jakim jest to konieczne dla niezakłóconego świadczenia Usług.

 

VI. Wycena

Warunkiem dokonania Wyceny przez Firmę jest poprawne wypełnienie formularza umieszczonego w Serwisie poprzez podanie swoich danych osobowych w tym adresu e-mail oraz numeru telefonu oraz przesłanie przez Użytkownika Tekstu poprzez formularz w zakładce „Bezpłatna wycena” lub też bezpośrednio na adres mailowy biura: biuro@koliber.expert

Firma dokonuje Wyceny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 18:00.

Jeśli tekst zostanie przesłany przez Użytkownika w terminie wskazanym w ust. 2, Wycena zostanie dokonana w ciągu 1 godziny od momentu jego otrzymania przez Firmę. W przeciwnym wypadku Wycena zostanie dokonana do godziny 9:00 następnego dnia roboczego.

Firma poinformuje Użytkownika o dokonaniu Wyceny i o szacowanej kwocie wynagrodzenia za tłumaczenie Tekstu poprzez przesłanie wiadomości mailowej na Adres e-mail. Informacja taka nie będzie stanowiła oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenia do zawarcia umowy.

Firma oświadcza, że będzie korzystała z Tekstów jedynie do własnych celów, a po dokonaniu Wyceny w terminie 14 dni zniszczy przesłane Teksty i ewentualne ich kopie, jeśli zostały wykonane.

Użytkownik oświadcza i zobowiązuje się, że w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu dysponuje wyłącznymi autorskimi prawami majątkowymi oraz prawami pokrewnymi do Tekstów stanowiących utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

VII. Reklamacje

W trakcie korzystania z Usług, Użytkownik zobowiązany jest:

niezwłocznie powiadomić Firmę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu oraz o niewłaściwej jakości Usług,

przestrzegać przepisów prawa oraz treści Regulaminu, a w szczególności nie dostarczać treści zabronionych przez prawo.

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Usługi Użytkownik może zgłaszać na adres: biuro@koliber.expert

Za pośrednictwem Serwisu Firma umożliwia:

uzyskiwanie informacji o Serwisie,

przyjmowanie zgłoszeń usterek i Awarii,

Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia , w którym Usługa była nienależycie wykonana. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Firma niezwłocznie powiadomi Użytkownika.

Reklamacja może być złożona pisemnie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie możliwości techniczne.

Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Firmy a czas jej rozpatrzenia wynosi 7 dni.

 

VIII. Odpowiedzialność Firmy

Firma ponosi odpowiedzialność za przerwy w udostępnianiu Serwisu wynikające z Awarii, jeśli nie zostaną one usunięte w terminie 14 dni.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w udostępnianiu Serwisu wynikające z Awarii lub w przypadku wadliwego funkcjonowania innych systemów teleinformatycznych, które mają wpływ na działanie Serwisu, których prawidłowe funkcjonowanie pozostaje poza wpływem Firmy.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za uniemożliwienie dostępu do Serwisu lub przerwy w dostępie do niego, jeśli były one wynikiem niespełnienia wymagań sprzętowych przez Użytkownika.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za uniemożliwienie pełnego korzystania z Serwisu, jeśli było ono wynikiem działań Użytkownika lub osób trzecich, których działanie pozostawało poza kontrolą Firmy.

 

IX. Dane osobowe

Użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Firmę ich danych osobowych, w celach związanych z korzystaniem z Serwisu. Użytkownicy mogą dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazywanie im materiałów reklamowych, ofert i innych informacji od Firmy.

Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych i ich poprawienia. W przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych Użytkownik ma prawo pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane w przypadkach, gdy organy administracji samorządowej lub państwowej lub sąd arbitrażowy lub inne organy wymagają takich informacji w związku ze swoją działalnością, jak również, w razie takiej konieczności, prawnikom i instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności powstałych z powodu niepłacenia faktur.

 

X. Postanowienia końcowe

Firmie przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia Usług w Serwisie w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Firmą, a Użytkownikiem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Serwisu oraz dostarczany nieodpłatnie Użytkownikowi, także na każde jego żądanie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2020 r.

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Aktualna wersja Regulaminu będzie dostarczona Użytkownikowi wraz z formularzem, znajdującym się w Serwisie.

 

Zapraszamy do kontaktu

Jeśli potrzebują Państwo tłumaczenia a cenią sobie profesjonalizm, szybkość i wygodę, jesteśmy do Państwa dyspozycji przez 7 dni w tygodniu. Szanujemy Państwa czas, dlatego też wszystkie zlecenia tłumaczeń wykonujemy w możliwie jak najkrótszym czasie.