Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO serwisu www. koliber.expert

§1

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO informujemy, iż

1. Administratorem Pana/Pani/Państwa danych osobowych jest: „Koliber Biuro Tłumaczeń Elwira Deja” serwis internetowy.
2. Z Administratorem można kontaktować się, w tym także w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, pod nr tel. (+48) 513 411 551; 507 568 788, pod adresem mailowym: biuro@koliber.expert lub listownie na adres: ul Zygmunta Augusta 11A, lokal 503(5piętro), 81-359 Gdynia
3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest umowa o świadczenie usług pomiędzy Klientem/użytkownikiem a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania, której przetwarzanie danych Użytkownika jest niezbędne.
4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
6. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 8 tygodni od dnia rozwiązania Umowy lub zakończenia realizacji zlecenia/usługi przez Biuro Tłumaczeń Koliber.

§2

1. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a. Zawarcia i wykonania przez Administratora umowy o świadczenie usług Tłumaczeniowych za pośrednictwem w serwisu Biuro Tłumaczeń Koliber; pod pojęciem świadczenia usług tłumaczeniowych oraz w zakresie „darmowej wyceny”, rozumie się również wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o Regulamin oraz umowę o świadczenie usług tłumaczeniowych.
b. Zawarcia i wykonania przez Administratora (jego wspólników i osób współpracujących) umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Administratorowi,
c. Wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, którymi są w szczególności realizacja wymagalnych roszczeń Administratora lub w celu obrony przed roszczeniami związanymi z zawartymi umowami, o których mowa regulaminie obowiązującym na serwisie, na drodze postępowania sądowego oraz egzekucyjnego;

§3

1. Podstawa prawna przetwarzania:
a. art. 6 ust. 1 pkt b/ RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
b. art. 6 ust. 1 pkt c/ RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
c. art. 6 ust. 1 pkt f/ RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
d. art. 9 ust. 2 pkt f/ RODO – przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy.

§4

1. Prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Administratora lub stronę trzecią, której Administrator powierzył te dane do przetwarzania są w szczególności:
a. realizacji zawartej na podstawie obowiązującego regulaminu umowy o świadczenie usług tłumaczeniowych.

§5

1. Odbiorcą danych osobowych będą:
a. Administrator oraz podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności osoby współpracujące z Administratorem w oparciu o zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym zajmujące się obsługą informatyczną, księgowo- rachunkową oraz podmioty zajmujące się świadczeniem, na zlecenie Administratora, usług,
b. Dane osobowe mogą być również przekazane operatorom pocztowym, właściwym organom wymiaru sprawiedliwości (Sądy, Policja, Prokuratura), właściwym urzędom państwowym lub samorządowym, tylko i wyłącznie w uzasadnionych okolicznościach wynikających ze sprzecznych działań użytkowników, o których mowa w regulaminie oraz na żądanie organu ścigania.
c. Odbiorcami danych osobowych mogą być również podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawnych. W każdym przypadku przekazania danych Administrator zapewnia, że odbędzie się to zgodnie z prawem. Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom znajdującym się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ( EOG ).

§6

1. Przetwarzaniu podlegają następujące dane osobowe:
a. Podane w zawartych z Administratorem umowach o świadczenie usług tłumaczeniowych danych,
b. Przekazane w ramach świadczenia określonych na podstawie regulaminu usług.
W tym także:
a. adres IP komputera użytkownika jeśli korzysta z niego w celach kontaktowania się z Administratorem.
b. Przetwarzaniu podlegać mogą również inne dane, które ujawnione są w ogólnie dostępnych jawnych rejestrach przedsiębiorców, w tym w CEIDG oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także dane osobowe przekazane lub ujawnione w ramach realizacji umów o świadczenie usług.

§7

1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
a. Realizowania przez Administratora celów, do których dane zostały udostępnione, w szczególności okres niezbędny do realizacji umów o świadczenie usług wskazanych w regulaminie.
b. Dane osobowe, o który mowa w ppkt 1 będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 8 tygodni od dnia rozwiązania Umowy.
c. Dane osobowe w postaci wizerunku udostępnionego w formie fotograficznej lub innej grafiki objętych prawami aktorskimi użytkownika są usuwane po 3 tygodniach, od dnia rozwiązania umowy lub zakończenia jej realizacji, chyba że ich dłuższe przetwarzanie wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości;
d. Po upływie tych okresów, dane osobowe zostaną usunięte.

§8

1. Posiada Pani/Pan prawo:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
– ich sprostowania (poprawienia),
– usunięcia danych osobowych,
– ograniczenia przetwarzania,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,
– a także prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych (jeśli jakieś dane zostały przekazane w oparciu o zgodę) bez wpływu jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem;
2. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z naruszeniem zasad przetwarzania danych osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

§9

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania umów z Administratorem wskazanych w regulaminie o świadczenie usług drogą elektroniczną ewentualnie podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów.